ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

01

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λατομείων και της βιομηχανίας σκυροδέματος.

02

Πρωτοπόρα χρήση των παραπροϊόντων της βιομηχανίας μαρμάρου.

03

Μείωση του κόστους του τσιμέντου και του σκυροδέματος.

04

Περαιτέρω βελτίωση των ποζολανικών τσιμέντων αυξάνοντας την περιεκτικότητα τους σε παραπροϊόντα, το οποίο δεν ήταν δυνατό μέχρι στιγμής (μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος).