ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΕ)

EE1

«Επεξεργασία και χαρακτηρισμός των παραπροϊόντων της επεξεργασίας μαρμάρου» με αντικείμενο τον λεπτομερή χαρακτηρισμό των παραπροϊόντων της μαρμαροκοπής και την περαιτέρω επεξεργασία τους έτσι ώστε να παρουσιάζουν βέλτιστη κοκκομετρία και υγρασία.

EE2

«Αξιοποίηση των παραπροϊόντων μαρμάρου ως υποκατάστατο του τσιμέντου» με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των νέων υλικών με βάση το τσιμέντο και τα παραπροϊόντα μαρμάρου για τις ανάγκες του έργου, εξετάζοντας την επίδραση του λόγου νερού/τσιμέντο, προσδιορίζοντας το βέλτιστο ποσοστό αντικατάστασης του τσιμέντου και την ανάπτυξη σκυροδεμάτων με παραπροϊόντα- απόβλητα μαρμάρου ως πρόσθετα στο τσιμέντο.

EE3

«Περαιτέρω αξιοποίηση των παραπροϊόντων του μαρμάρου ως υποκατάστατο των αδρανών» με αντικείμενο τη διερεύνηση της δυνατότητας ταυτόχρονης χρήσης των παραπροϊόντων μαρμάρου ως υποκατάστατο του τσιμέντου και ως υποκατάστατο των αδρανών (κυρίως λεπτόκοκκων) για τη μέγιστη αξιοποίηση τους.

EE4

«Διάχυση και Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων. Διαχείριση Έργου» με αντικείμενο την αξιοποίηση (διάδοση και εκμετάλλευση) των αποτελεσμάτων του έργου.