ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Eμπορική αξιοποίηση παραπροϊόντων - αποβλήτων της βιομηχανίας μαρμάρου για την ανάπτυξη νέων σκυροδεμάτων

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Χιλιάδες τόνοι μαρμαροπολτού που παράγονται από τις μονάδες επεξεργασίας μαρμάρου οι οποίοι λόγω μη δυνατότητας αξιοποίησής τους εναποτίθενται σε μεγάλες εκτάσεις γύρω από τις μαρμαρο-βιομηχανίες δεσμεύοντας πολύτιμο χώρο, αλλοιώνοντας το ανάγλυφο των περιοχών , την οικολογία, την υδρολογία, τη γονιμότητα του εδάφους και τη χρήση των γαιών. Ο εν λόγω πολτός μαρμαρόσκονης, ονομάζεται κοινώς «μουργκάνα» και παράγεται σε μεγάλες ποσότητες κατά την διαμόρφωση (υδροκοπή, γυάλισμα και τελική μορφοποίηση) των όγκων μαρμάρου, αποτελώντας το βασικό απόβλητο των βιομηχανιών μαρμάρου. Αποτελείται από νερό, μαρμαρόσκονη και υπολείμματα των συρμάτων κοπής και αποτελεί το 20% του αρχικού όγκου του προϊόντος. Τα πολύ λεπτά σωματίδια ρυπαίνουν τον αέρα, τον υδροφόρο ορίζοντα και τις γεωργικές εκτάσεις προκαλώντας μακροχρόνιες ζημιές στο χώμα και τις καλλιέργειες.

ΛΥΣΗ

Χρήση των αποβλήτων της βιομηχανίας μαρμάρου στο σκυρόδεμα.

Το νέο Μαρμαροτσιμέντο παρουσιάζει την ίδια μηχανική συμπεριφορά, ανθεκτικότητα, χαμηλότερο κόστος και περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με το συμβατικό σκυρόδεμα.

2